top of page

Soul Care 2022

Public·7 members

E Drejta Romake Ivo Puhan Libri.zip


1 Ivo Puhan, "E drejta romake", "Enti i teksteve dhe i mjetevemësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës", Prishtinë,botim i pestë, f 433. 2 Arta Mandro, "E drejta romke", "Afërdita",Tiranë 1998, fq 333. 3 Kristaq Harizi, "Padia për kërkimin etrashëgimisë Neni 19 L.T.", artikull i botuar në revistën"Drejtësia Popullore", Nr 2,viti 1958, fq 34.
e drejta romake ivo puhan libri.zip


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2ub7pm&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0kOh2wLBrEVgZjwue-O_1I6 Feti Gjilani, "Parashkrimi i padisë sipas legjislacionit tëRepublikës Popullore të Shqipërisë", botim i vitit 1965, fq 51. 7Arta Mandro "E drejta romke", "Afërdita", Tiranë 1998, fq 333. 8Shih lvo Puhan, "E drejta romake", "Enti i teksteve dhe i mjetevemësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës", Prishtinë,botim i pestë, faqe 434.


1 Ivo Puhan, \"E drejta romake\", \"Enti i teksteve dhe i mjeteve\nmësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës\", Prishtinë,\nbotim i pestë, f 433. 2 Arta Mandro, \"E drejta romke\", \"Afërdita\",\nTiranë 1998, fq 333. 3 Kristaq Harizi, \"Padia për kërkimin e\ntrashëgimisë Neni 19 L.T.\", artikull i botuar në revistën\n\"Drejtësia Popullore\", Nr 2,viti 1958, fq 34.


6 Feti Gjilani, \"Parashkrimi i padisë sipas legjislacionit të\nRepublikës Popullore të Shqipërisë\", botim i vitit 1965, fq 51. 7\nArta Mandro \"E drejta romke\", \"Afërdita\", Tiranë 1998, fq 333. 8\nShih lvo Puhan, \"E drejta romake\", \"Enti i teksteve dhe i mjeteve\nmësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës\", Prishtinë,\nbotim i pestë, faqe 434.


Pas eksperiencës profesionale një dekadëshe (1959-1969) prej gjyqtari në Gjykatën Komunale Gjakovë dhe në Gjykatën e Qarkut në Pejë ushtroi veprimtarinë pedagogjike universitare në harkun kohor prej gati tri dekada, prej 28 maji 1970 deri në vitin 1999, fillimisht si bashkëpunëtor i lartë profesional për lëndën E drejta romake në Fakultetin juridik-ekonomik të Universitetit të sapothemeluar të Prishtinës (13 shkurt 1970) i cili në vitin akademik 1971/72 ndahet në Fakultetin juridik dhe Fakultetin ekonomik. Prej vitit akademik 1980/81 deri në fund të jetës është profesor i lëndës E drejta romake. Prof. Bardhyli ishte njeri prej gjithsej 54 bashkëpunëtorëve profesional, prej të cilëve 33 ishin me mësim në gjuhën shqipe dhe njeri prej 17 magjistrave në Fakultetin juridik.


krijimin e shtetit dhe njëherazi qenë edhe pikënisje për tëkaluar në rregullimin emarrëdhënieve shoqërore jo me zakone &po me norma juridike $ 0ëtu fillon shteti ! lashtëromak dhe edrejta e lashtë romake " ius civile e lashtë)$


praktikë bëheshin gjithnjë më të rëndësishme dhe me normate tyre të n2jerra vetëm pjesërisht nga rezervuari ! juriscivilis dhe pjesërisht nga ndjenjat e drejtësisë dhe dispozitate juris gentium , ishin një periodë kalimtare kah e drejta ere unike romake $


shëmtuarve dhe trashëgimtarëve që shihej se ishin të paaftë përjetë " personae debiles) , tëdrejtën e jetës dhe të statusit tëqytetarit romak e fitonin bile qysh në castin e lindjes fëmijëtemartesës së qytetarit romak me qytetaren romake , fëmijëtjolegjitimë të qytetares romake sidhe fëmijët e lindur të gruas ecila në momentin e lindjes gjendej në skllavëri dhe që gjatëasajkohës sa ishte shtatëzënë gëzonte të drejtat qytetare bile për pakkohë "favor libertatis) $


conubi ose e drejta për të lidhur martesëdhe jus comerci apo edrejta për ti përdorurinstitucionet e të drejtës pronësore romake ,të drejtën e lidhjes së marrëdhënjes obligatore ,të drejtën etrashëgimit në kuptimin aktiv dhe pasic dhe të drejtat e mbrojtjesjuridike$


  • About

    Welcome to the Soul Care 2022 group! You can connect with ot...